bip.gov.pl

Konkurs - udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o. o.

Warszawa, dnia 08.01.2013 r.


Prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.
03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
Tel:022/326 58 00, fax: 326 58 99
Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
o g ł a s z a k o n k u r s o f e r t:
Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarzy systemu- lekarz systemu posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej, posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii- 6 kontraktów, chirurgii ogólnej lub w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej bądź ubiegający się o otwarcie specjalizacji z medycyny ratunkowej – 2 kontrakty- świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza systemu w czasie dyżuru medycznego.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego oferenta spowoduje odrzucenie każdej z nich. Propozycje rozwiązań alternatywnych i wariantowych nie będą rozpatrywane.
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będzie zawarta na okres min. 36 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi z dniem
01.02.2013 r.
Dokumenty konieczne do przygotowania i złożenia oferty:
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami, można uzyskać nieodpłatnie w Sekretariacie Dyrektora ds. Medycznych Spółki do dnia 17.01.2013 r., od poniedziałku - do piątku w godz. 10:00 - 14:00, lub pobrać ze strony internetowej - www. szpital-brodnowski.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Dr n. med. Przemysław Sielicki - Dyrektor ds. Medycznych Spółki tel. 022 326 5315, fax 022 326 5899, e-mail: sekretariat- med@brodnowski.pl
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, pok. 26 do dnia 17.01.2013 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.01.2013 r. o godz. 13:30 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. , Warszawa, ul. Kondratowicza 8, w sali wykładowej w bloku C (niski parter). Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 24.01.2012 r. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o., Warszawa, ul. Kondratowicza 8.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu.
Postępowanie będzie prowadzone przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
W toku postępowania konkursowego, lecz przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent ma prawo złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do Prezesa Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.


Prezes Spółki
Teresa Maria Bogiel

Załączniki:

Regulamin-SOR

Umowa cywilno-prawna-SOR

formularz oferty przetagowejSOR

wynik

Opublikował: Bartek Stanczak
Publikacja dnia: 08.01.2013
Dokument oglądany razy: 1754