bip.gov.pl

konkurs ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów MSW

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Warszawa, 18.02.2013 r.

Znak sprawy: MSwW/DOM/075/RTG/13


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Kierując się przepisem art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ) w związku z art. 146 ust 1, art. 147-150, art. 151 ust.1, art. 1452-153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2004, nr 210, po. 2135 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz. 592)


Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
Tel: 022/326 58 85, fax: 326 58 99
ogłasza konkurs ofert


na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – w ramach dyżurów w zakresie rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na cały zakres świadczeń zdrowotnych będący przedmiotem konkursu. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego oferenta spowoduje odrzucenie każdej z nich. Propozycje rozwiązań alternatywnych i wariantowych nie będą rozpatrywane.
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będzie zawarta na okres min. 24 miesiące,
z możliwością jej przedłużenia. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi z dniem podpisania umowy.
Dokumenty konieczne do przygotowania i złożenia oferty:
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami, można uzyskać nieodpłatnie
w Sekretariacie Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Sp. z o.o. do dnia 22.02.2013 r., od poniedziałku - do piątku w godz. 10:00 - 14:00, lub pobrać ze strony internetowej - www.szpital-brodnowski.waw.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Dr n. med. Przemysław Sielicki - Dyrektor ds. Medycznych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
tel. 022 326 5315, fax 022 326 58 99, e-mail: sekretariat-med@brodnowski.pl
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.,
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, Blok A, pok. 26 (parter) dnia 27.02.2013 r. do godz. 12.00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2013 r o godz.14.00 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. , Warszawa, ul. Kondratowicza 8, w sali wykładowej w bloku C (niski parter). Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 7.03.2013 r. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. , Warszawa, ul. Kondratowicza 8.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu.
W toku postępowania konkursowego, lecz przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent ma prawo złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do Prezesa Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

Załączniki:

Szczegółowe warunki konk ofert( SWKO)

Załącznik nr 1 do Oferty formularz cenowy

Załącznik Nr 1 do SWKO( oferta)

Załącznik nr 3 do SWKO i Zał.nr.2 do umowy

Formularz cenowy, Zał.nr4 i 4a

Załącznik Nr2 do SWKO i Załącznik Nr1 do Umowy

Załącznik nr 5 wzór umowy - 12.05

Załącznik nr 3 do Umowy - zakres obowiazków koordynatora

Opublikował: Bartek Stanczak
Publikacja dnia: 18.02.2013
Dokument oglądany razy: 1666