bip.gov.pl

Przetarg - „DZIERŻAWA POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 14,5 m² W HOLU GŁÓWNYM SZPITALA Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KIOSKU Z PRASĄ I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI.”

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr ..
Prezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Warszawie Sp. z o.o. z dnia ......................... 2012 r.

Mazowiecki Szpital Bródnowski
w WARSZAWIE Spółka z o.o.
WARSZAWA UL. KONDRATOWICZA 8


OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
PROWADZONY
W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA:
„DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 14,5 m² W HOLU GŁÓWNYM SZPITALA Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KIOSKU Z PRASĄ I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI.”


1. Opis Warunków Przetargu można uzyskać w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, tel. 326 - 52 – 42 pokój nr 138 niski parter blok C.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Opisie Warunków Przetargu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Pani Ewa Piłatowicz tel. 22 326 52 42 w godzinach 1000—1200.

4. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Opisie Warunków Przetargu oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Oferent przystępujący do przetargu będzie zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Opisem Warunków nie podlegającą negocjacji.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł w formie ( gotówki, przelewu) na konto Szpitala, nie później niż do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

7. Miejsce składania ofert – Dziennik Podawczy pok. 26 parter blok A, ul. Kondratowicza 8.

8. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, oraz zakończenie procedury bez wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2013r. o godz. 10ºº.

Załączniki:

projekt umowy

opis warunków

Formularz ofert

Opublikował: Małgorzata Ziemska
Publikacja dnia: 19.02.2013
Dokument oglądany razy: 1532