bip.gov.pl

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.

 Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.
03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
Tel:022/326 58 00, fax: 326 58 99
Działając na mocy art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 618 ) oraz art. 140, art. 141 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1- 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

o g ł a s z a k o n k u r s o f e r t:

Przedmiot zamówienia obejmuje
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w godzinach normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia 3 osobom - 3 kontrakty, z określonymi kwalifikacjami zawodowymi:
- lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lub
- lekarz ze specjalizacją II° w zakresie radiodiagnostyki.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego Oferenta spowoduje odrzucenie każdej z nich. Propozycje rozwiązań alternatywnych i wariantowych nie będą rozpatrywane.
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będzie zawarta na okres 12 miesięcy. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi:

od 01.02.2016 r. w Pracowni TK i w Pracowni RTG łącznie - 1 kontrakt;
od 01.02.2016 r. w Pracowni TK, Pracowni RTG i w Pracowni RM łącznie - 1 kontrakt;
od 01.03.2016 r. w Pracowni TK i w Pracowni RTG łącznie - 1 kontrakt.


Dokumenty konieczne do przygotowania i złożenia oferty:

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można uzyskać nieodpłatnie w Sekretariacie Dyrektora ds. Medycznych Spółki od dnia 20.01.2016 r., od poniedziałku - do piątku w godz. 10:00 - 14:00, lub pobrać ze strony internetowej - www. brodnowski.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: dr n. med. Przemysław Sielicki - Dyrektor ds. Medycznych Spółki tel. 022 326 5315, fax 022 326 5899, e-mail: sekretariat@brodnowski.pl
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Kancelarii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, pok. 31 do dnia 27.01.2016 r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2016 r. o godz. 12:00 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. , Warszawa, ul. Kondratowicza 8, w Dziale Kadr i Szkolenia bl. A, pok. 159.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 29.01.2016 r. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o., Warszawa, ul. Kondratowicza 8.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do unieważnienia konkursu bez podawania uzasadnienia.

Postępowanie będzie prowadzone przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618).
W toku postępowania konkursowego, lecz przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent ma prawo złożyć do komisji konkursowej umotywowana skargę. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do Prezesa Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

Formularz_oferty_konkursowej_nr_1.doc

Formularz_oferty_konkursowej_nr_2.doc

Ogloszenie_konkursu_ofert.doc

Regulamin_przeprowadzania_konkursu_ofert.doc

Ogłosznie_wyniku

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 20.01.2016
Dokument oglądany razy: 865