bip.gov.pl

Przetarg w oparciu o przepisy kodeksu cywinego na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator:w WARSZAWIE Spółka z o.o.
WARSZAWA UL. KONDRATOWICZA 8

OGŁASZA PRZETARG
W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO NA:
na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 1254,43 m²

z przeznaczeniem na:
1) stołówkę dla pracowników, pacjentów szpitala oraz osób odwiedzających o powierzchni 257,91m², znajdującej się w bloku B, niski parter,
2) pomieszczenia kuchenne o powierzchni 996.52 m² z przeznaczeniem na kuchnię i zaplecze kuchenne znajdujące się w bloku D i H.
Okres dzierżawy wynosi - 5 lat.

1. Opis Warunków Przetargu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Opisie Warunków Przetargu.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Pan Jerzy Stadnicki - pracownik Działu Zabezpieczenia Gospodarczego tel. 22 326 53 69 w godzinach 10.ºº—12.ºº.
4. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Opisie Warunków Przetargu oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Oferent przystępujący do przetargu będzie zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Opisem Warunków Przetargu. Złożone oferty nie podlegają negocjacjom.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 45.000.00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) w formie pieniądza wpłaconego gotówką do kasy lub przelewem na konto Organizatora przetargu, nie później niż do dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wadium , wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg może zostać zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty. Wadium należy wpłacać:
• Gotówką – w kasie Organizatora przetargu w dni powszednie w godzinach od 800 do 1500
• Przelewem - na konto Organizatora przetargu Nr 47 1240 6074 1111 0010 3734 8826.
7. Miejsce składania ofert – Kancelaria Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o, ul. Kondratowicza 8, pokój 26 blok A. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób „Oferta na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych. Nie otwierać przed 16.09.2013r.”.
8. Oferta powinna zawierać następujące informacje:
1) Nazwę / firmę lub w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko i adres oferenta oraz adres siedziby, NIP, REGON.
2) Datę sporządzenia oferty.
3) Oświadczenie , że oferent zapoznał się z Warunkami przetargu, jak również z projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4) Oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego za miesiąc netto i brutto.
9. Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub informację odpowiadająca aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeżeli oferta składana jest przez podmiot podlegający wpisowi do KRS lub wydruk z CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeśli oferta składa jest przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
2) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu, stwierdzającego prawo osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli oraz reprezentowania Oferenta w przetargu .
3) Oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani nie została ogłoszona jego upadłość.
4) Zaświadczenia wystawione przez osoby upoważnione do reprezentacji Wydzierżawiającego / Najemcy dot. wszystkich miejsc prowadzenia działalności gospodarczej o niezaleganiu z zapłatą czynszu i innych opłat dodatkowych na rzecz Wydzierżawiającego / Wynajmującego z tytułu zawartej umowy dzierżawy/najmu. W/w dokument Oferent zobowiązany jest załączyć tylko i wyłącznie w sytuacji gdy w dacie składania ofert posiada zawarte umowy dzierżawy lub najmu miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.
5) Oświadczenie, że Oferent i urzędujący członkowie władz Oferenta nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8) Dowód wniesienia wadium w wysokości 45.000,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych ) na konto Organizatora przetargu 47 1240 6074 1111 0010 3734 8826 lub w kasie Organizatora przetargu, przy czym za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek lub do kasy Organizatora przetargu.
9) Oświadczenie na jaki numer rachunku należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
10) Szczegółową informację o zamierzonym przez Oferenta sposobie zagospodarowania pomieszczeń gospodarczych.
10. Komisja przetargowa dokona oceny ofert przy zastosowaniu następujących kryteriów:
• Najwyższa zaoferowana stawka czynszu brutto za miesiąc – waga 100%.
11. Minimalna cena dzierżawy wynosi 18,00 zł. netto.
12. Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2013r. o godz. 10.ºº.
13. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.09.2013r.o godzinie 1200 w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., Sala Konferencyjna, blok C, niski parter. Komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy ofert oraz wybierze najkorzystniejszą z nich. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą dokonania wyboru oferty. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia dokonania wyboru oferty przez Organizatora lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty.
14. Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik złoży ofertę.
15. Z przebiegu czynności podejmowanych w toku przetargu Komisja sporządza protokół.
16. W razie uchylenia się od zawarcia umowy Oferenta, pomimo wyboru jego oferty , wadium przez niego wpłacone zostanie zachowane przez Organizatora przetargu.
17. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, oraz zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert , na każdym etapie postępowania.
18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz warunków udziału w przetargu.

Załącznikami do ogłoszenia są:
1. Opis warunków przetargu
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy dzierżawy

Opublikował: Paweł Świerczyński
Publikacja dnia: 04.09.2013
Dokument oglądany razy: 1886