bip.gov.pl

Konkurs ofert nr MSBwW/DOM/075/KO/1/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opieki Zdrowotnej

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Konkurs ofert nr: MSBwW/DOM/075KO/1/2017


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) oraz art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r, poz. 581 z późn. zm.)

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
Tel: 22 326 58 85, fax: 22 326 58 99

ogłasza konkurs ofert nr MSBwW/DOM/075/KO/1/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opieki Zdrowotnej
w okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Dokumenty konieczne do przygotowania i złożenia oferty:
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami, można uzyskać nieodpłatnie w Sekretariacie Dyrektora ds. Medycznych od dnia 22 września 2017 r., od poniedziałku - do piątku w godz. 1000 - 1400, lub pobrać ze strony internetowej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.: www.szpital-brodnowski.waw.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Magdalena Wolniak – Bińkowska, tel. 22 326 56 65,
fax: 22 326 58 55, e-mail: dom@brodnowski.pl
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.,
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, pok. 31, parter, blok A do dnia 26 września 2017 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi 26 września 2017 r. o godz. 1200.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do dnia 27 września 2017 r.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub w części oraz przesunięcia terminów bez podania przyczyn.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej Udzielającego zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie ofert - NiŚOZ wyjazdowa.pdf
Załącznik nr 1 do SWKO NiŚOZ wyjazdowa - oferta cenowa.doc
Załącznik nr 2 do SWKO NiŚOZ wyjazdowa - oświadczenie o wpisach.doc
Załącznik nr 3 do SWKO NiŚOZ wyjazdowa - formularz ofertowy.doc
Konkurs ofert NiŚOZ wyjazdowa - SWKO.pdf
Konkurs ofert NiŚOZ wyjazdowa - Załącznik nr 1 do SWKO.pdf
Konkurs ofert NiŚOZ wyjazdowa - Załącznik nr 2 do SWKO.pdf
Konkurs ofert NiŚOZ wyjazdowa - Załącznik nr 3 do SWKO.pdf
Konkurs ofert NiŚOZ wyjazdowa - Załącznik nr 4 do SWKO.pdf

WYNIK

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 22.09.2017
Dokument oglądany razy: 742