bip.gov.pl

KONKURS OFERT na sprzedaż angiografu Integris Allura FD10 (podwieszenie sufitowe) produkcji Philips z roku 2004

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

OGŁASZA KONKURS OFERT
na sprzedaż angiografu Integris Allura FD10 (podwieszenie sufitowe)
produkcji Philips z roku 2004

Dnia 15.01.2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się wizja lokalna w siedzibie Sprzedającego,
w trakcie której będzie można obejrzeć przedmiotowy sprzęt.
Upoważnionym do udzielania informacji jest: dr Marek Chmielewski, tel. 22 326 53 99.
Kryterium oceny będzie najwyższa zaoferowana przez Kupującego cena (brutto) za pozyskany sprzęt.
Oferty należy składać w kancelarii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, pokój 31, na formularzu ofertowym udostępnionym przez Sprzedającego, do dnia 19.01.2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:
„Konkurs ofert na sprzedaż angiografu Integris Allura FD produkcji Philips”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Sprzedającego
w Dziale Zabezpieczenia Eksploatacyjnego i Inwestycji. O wynikach konkursu wszyscy biorący w nim udział powiadomieni zostaną na piśmie w ciągu 7 dni po otwarciu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 11.01.2018
Dokument oglądany razy: 500