bip.gov.pl

Nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego”

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej „Ustawą”,
Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. ogłasza nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego”

współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększanie dostępności usług zdrowotnych.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1

2018-01-18

Informujemy, że w ramach ogłoszonego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego” żaden podmiot nie złożył oferty.

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 22.12.2017
Dokument oglądany razy: 633