bip.gov.pl

Nabór Partnera do wspólnej realizacji projektów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej „Ustawą”,
Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. ogłasza nabór Partnera do wspólnej realizacji projektów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększanie dostępności usług zdrowotnych.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr. 1

Opublikował: Radosław Kapusta
Publikacja dnia: 24.10.2019
Dokument oglądany razy: 253