bip.gov.pl

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator:

RADA NADZORCZA
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

1. Od biegłego rewidenta oczekujemy :
1) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki, przy czym badanie sprawozdania finansowego powinno być zgodnie z normami ustawy o rachunkowości oraz Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej;
2) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki
(w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;
3) gotowości uczestniczenia w 2 (dwóch) posiedzeniach Rady Nadzorczej w trakcie badania sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu opinii i raportu z badania celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników oraz obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za okres objęty badaniem w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki; koszty uczestnictwa w posiedzeniach ponosi biegły rewident;
2. Dane finansowe Spółki za 2013 rok:
1) Suma bilansowa 90.768.751,36
2) Przychody roczne 177.250.147,44
3) Koszty roczne 176.614.226,55
4) Przeciętne zatrudnienie 1 300,84
3. Informacje na temat badania można uzyskiwać w Spółce, tel. (0-22) 326-52-06
4. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki”, w terminie do dnia 15.09.2014 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Spółki (blok A, parter, pok.26). Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.
5. Oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres oferenta;
2) udokumentowanie statusu prawnego oferenta :
* aktualny odpis z właściwego rejestru i NIP,
* aktualny odpis wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
* zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
Dokumenty składane w formie kserokopii, winny być poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem
3) informację o prowadzonej działalności, zawierając opis doświadczenia zawodowego wraz z wykazem badanych w okresie ostatnich trzech lat podmiotów leczniczych, działających w formie spółek kapitałowych oraz liczbą zatrudnionych biegłych rewidentów;
4) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu;
5) określenie składu zespołu lub osoby przeprowadzającej przegląd i badanie oraz zobowiązanie się do przeprowadzenia badania wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta;
6) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania: 02.02.2015r. – 31.03.2015r. Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu: 10.04.2015r.;
7) projekt umowy na usługę badania sprawozdania finansowego;
8) oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
9) oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu;
10) cenę usługi w złotych za całość prac (cena powinna obejmować wszystkie koszty, w tym z tytułu podróży służbowych, zakwaterowania itp.)
6. Ofert złożone po upływie terminu do składania ofert oraz niespełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

7. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

8. Ten sam podmiot nie może dokonać przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez dwa kolejne lata.

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2014 r. i wybór biegłego rewidenta nastąpi dnia 22.09.2014 r. w siedzibie Spółki.


10. Kryteriami oceny ofert będą:
1) cena usługi uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta (60%)
2) doświadczenie biegłego rewidenta w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych w podmiotach z branży, w której działa Spółka (25%)
3) dodatkowe usługi proponowane przez biegłego w ramach ceny ofertowej (5%)
4) pozycja na rynku audytorskim (10%)

11. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru biegłego rewidenta, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

12. O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 5 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.Opublikował: Rafał Kowalewski
Publikacja dnia: 29.08.2014
Dokument oglądany razy: 1439