bip.gov.pl

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Leczenia Bólu

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator:

Warszawa, dnia 06.10.2014r.
Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.
03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
Tel:022/326 58 00, fax: 326 58 99
Działając na mocy art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 217) oraz art. 140, art. 141 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1- 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

o g ł a s z a k o n k u r s o f e r t:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Leczenia Bólu - 1 kontrakt
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego Oferenta spowoduje odrzucenie każdej z nich. Propozycje rozwiązań alternatywnych i wariantowych nie będą rozpatrywane.

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będzie zawarta na okres 24 miesięcy. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi z dniem 15.10.2014r.
Dokumenty konieczne do przygotowania i złożenia oferty:
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można uzyskać nieodpłatnie w Sekretariacie Dyrektora ds. Medycznych Spółki od dnia 06.10.2014r., od poniedziałku - do piątku w godz. 10:00 - 14:00, lub pobrać ze strony internetowej - www. szpital-brodnowski.waw.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Dr n. med. Przemysław Sielicki - Dyrektor ds. Medycznych Spółki tel. 022 326 5315, fax 022 326 5899, e-mail: sekretariat@brodnowski.pl
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, pok. 31 do dnia 10.10.2014r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2014r. o godz. 14:00 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. , Warszawa, ul. Kondratowicza 8, w sali wykładowej w bloku C (niski parter). Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 14.10.2014r. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o., Warszawa, ul. Kondratowicza 8.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu.
Postępowanie będzie prowadzone przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 217).
W toku postępowania konkursowego, lecz przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent ma prawo złożyć do komisji konkursowej umotywowana skargę. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do Prezesa Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

Ogłoszenie


Załączniki:

1. Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

2. Formularz ofertowy

3. Umowa

Opublikował: Anna Kłopotowska
Publikacja dnia: 08.10.2014
Dokument oglądany razy: 918