bip.gov.pl

Konkurs ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów.

30.05.2011

Znak sprawy: MSWwW-BCS/DOM/075/50/11                          Warszawa, dnia 30 maja 2011 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Kierując się przepisem art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz. 592)


Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
Bródnowskie Centrum Specjalistyczne
03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
Tel:022/326 58 85, fax: 326 58 99

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. - Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego w ramach dyżurów w zakresie rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na cały zakres świadczeń zdrowotnych będący przedmiotem konkursu. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego oferenta spowoduje odrzucenie każdej z nich. Propozycje rozwiązań alternatywnych i wariantowych nie będą rozpatrywane.
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będzie zawarta na okres min. 24 miesiące, z możliwością jej przedłużenia. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi z dniem 1 lipca 2011 r.

Dokumenty konieczne do przygotowania i złożenia oferty:
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami, można uzyskać nieodpłatnie w Sekretariacie Dyrektora Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego do dnia 6 czerwca 2011 r., od poniedziałku - do piątku w godz. 10:00 - 14:00, lub pobrać ze strony internetowej Bródnowskiego Centrum specjalistycznego - www. szpital-brodnowski.waw.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Dr n. med. Przemysław Sielicki - Dyrektor Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego
tel. 022 326 5315, fax 022 326 5899, e-mail: sekretariat@brodnowski.pl

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Prezesa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, pok. 23 do dnia 13 czerwca 2011 r. do godz 14:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2011 r. o godz. 13:30 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Sp. z o. o. , Warszawa, ul. Kondratowicza 8, w sali wykładowej w bloku C (niski parter). Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 18 czerwca 2011 r. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Sp. z o. o. , Warszawa, ul. Kondratowicza 8.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu.

W toku postępowania konkursowego, lecz przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent ma prawo złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do Prezesa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie wyniku konkursu
Szczegółowe warunki
Załącznik nr 1 do oferty Formularz cenowy
Załącznik nr 1 do SWKO (Oferta)
Załącznik nr 2 do SWKO i Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 3 do SWKO i Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 3 do umowy
Załącznik nr 4 do SWKO
Załącznik nr 4 i 4a Formularz cenowy
Załącznik nr 5 wzór umowy

Opublikował: Paweł Świerczyński
Publikacja dnia: 30.05.2011

Dokument oglądany razy: 14614
« inne aktualności