bip.gov.pl

Sporządzenie studium wykonalności,wniosku aplikacyjnego i wymaganych wyjaśnień

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Warszawa, dnia 27.03.2013

Mazowiecki Szpital Bródnowski
Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na usługi doradcze.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego na potrzeby uzyskania dotacji z programu operacyjnego „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Państwa
2. Przygotowanie wymaganych wyjaśnień, odpowiedzi, odwołań oraz wszelkiej korespondencji w zakresie merytorycznym na każdym etapie oceny wniosku z zachowaniem terminów wymaganych w postępowaniu.

Dokładne dane dotyczące specyfiki działalności Zamawiającego można uzyskać od osób włączonych w projekt, kontakt tel. 22 326 53 39.
Ofertę na załączonym formularzu prosimy przesłać faksem na nr 22 675 43 09 ,emailem t.osowiecki@brodnowski.pl.
Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2013 r. o godzinie 15.00.
Okres związania oferty:30 dni.
Termin wykonania zamówienia ustala się na 30 dni od daty podpisania umowy. Istnieje możliwość przesunięcia terminu za porozumieniem stron, nie później niż 15 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków aplikacyjnych.
Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury:
- 50% po wykonaniu zadania potwierdzonego protokołem odbioru,
- 50% po otrzymaniu dofinansowania projektu.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie opracowania minimum 2 studiów wykonalności, które zostały złożone wraz z wnioskami aplikacyjnymi o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.


OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ:

  1. Wypełniony Formularz ofertowo - cenowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
  2. Podpisane Oświadczanie, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
  3. Parafowany proponowany wzór umowy załącznik 3.
  4. Zapytanie ofertowe z załącznikami.

Opublikował: Paweł Świerczyński
Publikacja dnia: 29.03.2013
Dokument oglądany razy: 3695
Nie podlega Ustawie